शनिवार, २४ जून, २०१७

प्रेम की.....


दि. २३_०६_२०१७

सोड...
का छळतोस मला...
आजूनही काही बाकी आहे का...?
मला वाटलं होत की खरंच खूप प्रेम करतोय तू
माझ्यावर....
पण नाही......तुला फक्त माझ शरीर हवं आहे...
तुला फक्त तुझी तहान भागवायची आहे...
बाकी काही नाही....
आताही मी तुला सोडून जात आहे...आणि तू मला
अडवण्याचा प्रयत्न करत आहेस ...
कारण मला माहीत आहे तू मला का आडवत आहेस....
कारण तू माझ्यावरच्या प्रेमाखातर मला आडवत नाहीस तर तुझी तहान आता कुठे भागेल हे पाहत आहे..कारण आता तुला प्रेमातला आणि आकर्षणातला फरक कळत नाहीये..
पण ......
आता नाही कळणार तुला ते..की नक्की तू मला का अाडवत आहेस.....
मी गेल्यानंतर काही दिवस तू रडशील....मला दोष देत बसशील..की येवढे प्रेम करूनही मी तुला सोडून गेले..
माझ्या नावाची तू तुझ्या मित्रांमध्ये ईज्जत घालवायला ही नंतर कमी करणार नाहीस....

पण.............पण..
काही काळानंतर जेव्हा तू मला हळू हळू विसरायला लगाशिल आणि माझी आठवण आलीच तेव्हा तू तुझ्या मनाला काही प्रश्न विचारशील तेव्हा तुला तुझी उत्तरे मिळतील ...
तेव्हाच तुला वाटेल की खरंच , खर बोलत होती ती...
प्रेम नव्हतच मुळीे माझ तिच्यावर...
मला सवय लागली होती तिची...तिच्या शरीराची...ती जाताना मला खरंच कळलं नाही ...

पण....त्या वेळेसही एक लक्षात ठेव मी तुझ्या जरी संपर्का मध्ये नसले किवा तुझ्याशी बोलत नसले तरी तुला माफ केलेलं असेल.....